Regulamin sklepu

Regulamin internetowych zakupów hurtowych 

 

w Sklepie internetowym „Portal Games” prowadzonym pod adresem: www.hurt.portalgames.pl (dalej: Panel hurtowy) prowadzonym przez Spółkę Portal Games Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie przy ul. Henryka Sienkiewicza 13 (44-190 Knurów), Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000617095 , posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 266 500,00 zł, NIP: 631-266-05-54, REGON: 363435596, adres poczty elektronicznej: hurt@portalgames.pl

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Panel hurtowy prowadzi  sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem domeny: www.hurt.portalgames.pl.
 2. Panel hurtowy udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Klienta.
 3. Zamówienia w Panelu mogą składać: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą z zakresu dalszej odsprzedaży gier; 
 4. Osoby składające zamówienia, o których mowa powyżej (dalej: Klienci), to osoby fizyczne składające zamówienia i zawierające umowę sprzedaży w celu dalszej odsprzedaży. 
 5. Na produkty oferowane w Panelu hurtowym udzielana jest rękojmia na zasadach obowiązujących w przepisach powszechnych.
 6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
 7. Panel hurtowy nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim, angielskim – według wyboru Klienta - pomiędzy Klientem Panelu hurtowego a Portal Games Sp. z o.o.
 9. Klient ma możliwość zakupu w Panelu hurtowym produktów, które nie zostały jeszcze wytworzone, a ich produkcja nadal trwa, określane są jako „PRZEDSPRZEDAŻ” na karcie produktu. Czas dostawy uwidoczniony w opisie takiego produktu jest jedynie czasem orientacyjnym i może być znacznie wydłużony w stosunku do standardowych produktów już gotowych do sprzedaży.
 10. Składanie zamówień w Panelu przez stronę www jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta poniższych minimalnych wymagań technicznych:
  1. przeglądarki FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH,
  2. ekrany o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px,
  3. używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność́ przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć́ wpływ na poprawne wyświetlanie Panelu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Panelu Portal Games, należy je wszystkie wyłączyć́.

II. Rejestracja

 1. Każdy Przedsiębiorca chcący zostać Klientem zobowiązany jest do dokonania rejestracji za pomocą formularza internetowego dostępnego na stronie: www.hurt.portalgames.pl 
 2. Klient ubiegający się o zarejestrowanie się w Panelu hurtowym , zobowiązany jest do podania prawidłowych, kompletnych i aktualnych danych. 
 3. Klient ubiegający się o rejestrację, zobowiązany jest do przedstawienia aktualnego wpisu z CEiDG lub KRS, poświadczający prowadzenie działalności w charakterze sprzedaży gier. 
 4. Po weryfikacji danych przez pracownika firmy Portal Games następuje aktywacja konta, po czym Klient otrzymuje na wskazany adres mailowy dane do pełnego zalogowania się w Panelu hurtowym. 

III. Składanie zamówień

 1. Złożenie zamówienia składa się z następujących elementów:
  1. wyboru produktów i umieszczenia ich w tzw. „koszyku” dostępnym na stronie internetowej www.hurt.portalgames.pl,
  2. zapoznania się przez Klienta z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Klient jest proszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie boxu.
 2. Po złożeniu zamówienia, na adres e-mailowy Klienta podany w trakcie składania zamówienia wysyłane jest automatyczne potwierdzenie złożonego zamówienia.
 3. Do obliczania terminów wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu (Składanie zamówień) nie wlicza się dni wolnych od pracy.
 4. Po zamknięciu zamówienia, nie ma możliwości jego modyfikacji. 
 5. Jeżeli w zamówieniu znajdują się produkty będące w ciągłej sprzedaży oraz produkty z kategorii "PRZEDSPRZEDAŻ", to zamówienie zostanie zrealizowane w momencie skompletowania wszystkich jego elementów.
 6. W przypadku zamówień złożonych w ramach Przedsprzedaży oraz zamówień na ostatnie egzemplarze nakładu, Dostawca zastrzega sobie prawo reglamentacji towaru w związku z możliwymi zmianami ostatecznej wielkości druku poszczególnych produktów

IV. Płatności

 1. Jedyną formą płatności dostępną dla zamówień w Panelu hurtowym jest przelew tradycyjny. 
 2. Warunki handlowe Klientów
  1. Ceny podane w Panelu hurtowym uwzględniają rabaty indywidualne przyporządkowane do każdego klienta. Szczegółowy podział progów rabatowych znajduje się w Załączniku 1, który stanowi integralną część niniejszego regulaminu. 
  2. Wszystkie rabaty naliczane w Panelu hurtowym są liczone od Sugerowanych Cen Detalicznych podawanych w kwotach brutto przy każdym produkcie. 
  3. Dodatkowe rabaty zawsze są sumowane w zbiorczy rabat i odliczane od Sugerowanych Cen Detalicznych. 
  4. Klient składający pierwsze zamówienie zobowiązany jest do opłacenia go w ramach przedpłaty. Kolejne zamówienia są realizowane z 30 dniowym terminem płatności. 
  5. W ramach pierwszego zamówienia, każdy Klient otrzymuje dodatkowe 2% rabatu na całą ofertę

V. Koszt i czas dostawy

 1. Minimum logistyczne realizacji zamówień wynosi 1000 zł brutto. Do zamówień poniżej tej kwoty zostanie automatycznie doliczona opłata logistyczna w wysokości 20 zł netto. 
 2. Zamówienia złożone do godz. 10:00 zostaną wysłane tego samego dnia roboczego. 
 3. Zamówienia paletowe wysyłane są następnego dnia roboczego
 4. Produkty oznaczone nazwą „PRZEDSPRZEDAŻ”, których wskazany czas realizacji jest jedynie czasem orientacyjnym.

VI. Obowiązki i korzyści Klienta ze współpracy z Dostawcą 

 1. Klient zobowiązany jest do terminowego spłacania należności wynikających z faktur. 
 2. Klient zobowiązany jest do poprawnej ekspozycji produktów Dostawcy, w szczególności: 
  1. W ramach sprzedaży stacjonarnej ekspozycja w widocznych i dostępnych dla kupujących miejscach 
  2. W ramach sprzedaży internetowej Klient zobowiązany jest do umieszczenia na swoich stronach poprawnych zdjęć, opisów oraz wszelkich materiałów promocyjnych dotyczących produktów oferowanych przez Dostawcę 
 3. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka dotarła do niego nieuszkodzona w dostawie, a w przypadku uszkodzeń spisania protokołu szkody z kurierem.
 4. Dostawca umożliwia zakup rozpakowanych, opisanych gier w celach pokazowych ze specjalnym rabatem -50% od sugerowanej ceny detalicznej. Każdy Klient może zakupić jedynie jeden egzemplarz pokazowy z każdego tytułu. 
 5. Dostawca udostępnia wszelkie materiały marketingowe zarówno w formie drukowanej jak i cyfrowej 
 6. Dostawca w ramach Przedsprzedaży produktów umożliwia otrzymanie dodatkowego, gratisowego egzemplarza pokazowego po spełnieniu ilościowego progu zamówienia. 
  1. Możliwość otrzymania dodatkowego egzemplarza pokazowego jest uzależniona od licencji produktu i każdorazowo podawana przez Dostawcę przy ogłaszaniu Przedsprzedaży  
  2. Progi ilościowe, od których udostępniane są gratisowe egzemplarze pokazowe, są komunikowane każdorazowo przy ogłaszaniu Przedsprzedaży 

VII. Reklamacje

W przypadku konieczności reklamacji produktów zakupionych w Panelu hurtowym, prosimy o jej złożenie za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://hurt.portalgames.pl/ lub w przypadku wad produkcyjnych stwierdzonych po rozpakowaniu Produktów o przesłania na adres mailowy reklamacje@portalgames.pl

W przypadku reklamacji które Państwa klienci chcieliby składać, prosimy ich o wypełnienie formularza reklamacji znajdującego się na stronie http://portalgames.pl/pl/reklamacje/

W przypadku reklamacji produktów uszkodzonych w czasie transportu po stronie odbiorcy leży też sprawdzenie, czy przesyłka dotarła do niego nieuszkodzona, czy nie ma w niej braków, a jeśli coś budzi jego wątpliwości, to musi on spisać z kurierem protokół szkody:

 • Dla przesyłek kurierskich DPD:
  Rekomendowane jest sporządzenie protokołu w możliwie najszybszym czasie od dostawy. Dla szkód widocznych z zewnątrz: w dniu, w którym kurier doręczył przesyłkę. Jeśli nie ma możliwości spisania protokołu z kurierem, prosimy wypełnić protokół elektroniczny dostępny na www.dpd.com.pl/protokol Prosimy o dołączenie do protokołu zdjęć obrazujących zabezpieczenie przesyłki oraz rozmiar szkody.
 • Dla przesyłek paletowych:
  Rekomendowane jest sporządzenie protokołu w możliwie najszybszym czasie od dostawy. Dla szkód widocznych z zewnątrz: w dniu, w którym kurier doręczył przesyłkę, ale nie dalej jak w przeciągu 3 dni roboczych.

W przypadku niedotrzymania tych terminów, lub braku protokołu szkody firma Portal Games zastrzega sobie prawo do pozostawienia takich reklamacji bez rozpatrzenia.

VIII. Odstąpienie od współpracy

 1. Klient ma prawo do natychmiastowego zakończenia współpracy z Dostawcą, bez podania przyczyny. Nie zwalnia go to od uregulowania wszelkich nierozliczonych należności 
 2. Dostawca zastrzega sobie prawo do zakończenia współpracy z Klientem w przypadkach:
  1. rażących opóźnień w regulowaniu naliczonych należności 
  2. gdy na etapie rejestracji podał dane niezgodne z prawdą
  3. dopuści się działań, uznanych przez Dostawcę jako niezgodne z przepisami i godzące w dobre imię Dostawcy, w tym obowiązki wynikające  Punktu VII. 2. niniejszego regulaminu

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Portal Games Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie przy ul. Henryka Sienkiewicza 13(44-190 Knurów), Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000617095 , posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 266 500,00 zł, NIP: 631-266-05-54, REGON: 363435596
 2. Administrator danych osobowych dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych, z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016. oraz zgodnie z Polityką prywatności, o której mowa w ust. 3.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej pod adresem
  https://sklep.portalgames.pl/strona/polityka_prywatnosci

X. Postanowienia końcowe

 1. Spory dotyczące treści postanowień niniejszego Regulaminu i zawartych w oparciu o Regulamin umów, ich realizacji będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
 2. Portal Games Sp. z o.o. ma prawo zmieniać treść niniejszego Regulaminu. Informacje o zmianach oraz o terminie rozpoczęcia obowiązywania nowej wersji Regulaminu zamieszczane będą na stronie internetowej www.hurt.portalgames.pl. Przy składaniu zamówienia Klient zobowiązany jest do akceptacji aktualnej wersji Regulaminu. Informacja o zmianie przez Portal Games Sp. z o.o. Regulaminu nie wpływa na treść zawartych już umów sprzedaży. Obowiązująca przy zawieraniu umowy sprzedaży jest treść Regulaminu zaakceptowana przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych www.hurt.portalgames.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie www.hurt.portalgames.pl

 

Załącznik 1.  Progi rabatowe oraz program lojalnościowy dla klientów hurtowych na rok 2023 (obowiązuje od 01.01.2023). 

 

Progi rabatowe:

  1. Na podstawie wypracowanej historii zamówień, Klient ma aktywny poziom rabatu w zależności od osiągniętego obrotu w poprzednim roku kalendarzowym. 
  2. Progi rabatowe podzielone są na trzy grupy:

 

 • Próg 1. Obrót: poniżej 60.000zł brutto - rabat 35% - z możliwością uzyskania dodatkowych 2% sumarycznie przy Przedsprzedaży 
 • Próg 2. Obrót: 60.001zł - 110.000zł - rabat 36% - z możliwością uzyskania dodatkowych 2% sumarycznie przy Przedsprzedaży 
 • Próg 3. Obrót powyżej 110.000zł - rabat 38% - rabat stały, bez możliwości uzyskania dodatkowych 2% przy przedsprzedaży. 

 

 1. W przypadku produktów na licencji CMON każdy z progów rabatowych jest pomniejszany o 4%, co jest zawsze oznaczone przy produktach w panelu hurtowym
 2. W przypadku produktów na licencji EGG każdy z progów rabatowych jest pomniejszany o 10%, co jest zawsze oznaczone przy produktach w panelu hurtowym
 3. Rabat odliczany jest od Sugerowanych Cen Detalicznych 
 4. W przypadku przekroczenia progu w bieżącym roku kalendarzowym, następuje automatyczne podwyższenie rabatu.

 

Program lojalnościowy: 

 

  1. Dodatkowo, każdy z klientów ma prawo skorzystać z dodatkowych rabatów retro w ramach uczestnictwa w programie lojalnościowym. 
  2. Rabat retro jest wyliczany na podstawie kwartalnego obrotu brutto i rozliczany po każdym kwartale.
  3. Wysokość rabatu jest przyporządkowana do poszczególnych progów:

 

 • Próg 1 - 1,5% 
 • Próg 2 - 2% 
 • Próg 3 - 2,5% 

 

  1. Klienci objęci progami rabatowymi 1. oraz 2. po każdym kwartale mogą rozliczyć wypracowaną kwotę w dowolnym zamówieniu w panelu hurtowym.  
  2. Klienci objęci 3. progiem mogą wyłącznie rozliczyć wypracowaną kwotę poprzez zakup gier w cenach hurtowych z dedykowanej puli produktów udostępnionej po każdym kwartale. 
  3. Warunkiem uczestnictwa w programie lojalnościowym jest spełnienie poniższych wymagań:
   1. Raz na miesiąc post/artykuł w mediach społecznościowych lub na stronie na temat jednej z bieżących premier lub dodruku gier. W przypadku nie posiadania strony, sklep stacjonarny alternatywnie zobowiązany jest do frontowej ekspozycji co najmniej jednej z premier z danego miesiąca. 
   2. Raz na kwartał zamówienie jednej z premier w ilości co najmniej 12 szt. 
   3. Raz na kwartał przygotowanie jednego dodatkowego wydarzenia o charakterze konkursowym/turniejowym/eventowym, które firma Portal Games wesprze w postaci przekazania ustalonych indywidualnie nagród i materiałów marketingowych. 
   4. Minimalny obrót kwartalny na poziomie 5000 zł brutto

 

 • W przypadku niespełnienia jednego z powyższych warunków uczestnictwa, firma Portal Games, zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego wstrzymania rozliczenia wypracowanej kwoty.